گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح زیر گروه بندی می شوند:

۱ . گروه اول

۲ . گروه دوم

۳ . گروه سوم

گروه بندی صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت:

گروه اول:  مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و بیشتر باشد.

گروه دوم: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ ۱۰ میلیارد و تا ۳۰ میلیارد ریال باشد.

گروه سوم: مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند.

گروه بندی صاحبان مشاغل براساس نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.

۱ . دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان)

۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط

۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر

۴ . صاحبان بیمارستانها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی

۵ . صاحبان مشاغل صرافی

۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

* آنچه که  مهم است در تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ به آن توجه داشته باشیم:

– موارد مدنظر در اظهارنامه مالیاتی گروه های شغلی سه گانه برابر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

* فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه یاد شده برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

 • گروه اول:

۱ . اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی- مجوزهای فعالیت اقتصادی)

۲ . درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

۳ . موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

۴ . واردات و صادرات کالاها و خدمات

۵ . صورت حساب سود و زیان

۶ . ترازنامه

۷ . اطلاعات شرکا

۸ . اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

 • گروه دوم:

۱ . اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی- مجوزهای فعالیت اقتصادی)

۲ . درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

۳ . موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

۴ . صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)

۵ . اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی

۶ . اطلاعات شرکا

۷ . اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

 • گروه سوم:

۱ . اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی- مجوزهای فعالیت اقتصادی)

۲ . درآمدمشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

۳ . خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)

۴ . اطلاعات شرکا

۵ . اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

نکته مهم: در موادی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن”خللی به اعتبار اظهارنامه” وارد نخواهد کرد.

علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ۱: مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهندبود .

تبصره ۲: چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۲٫۵%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود.

تبصره: عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۵۳

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱– محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثبات گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد  مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲– املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصره ۳– از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

مالیات مبلغی است که از حقوق کارگر برداشت و به صندوق دولت پرداخت می شود. هرساله مبلغ معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان توسط هیئت دولت تعیین و اعلام می شود.

 وجوه مشمول مالیات بر حقوق

از کلیه دریافتی های کارگر (حقوق،اضافه کاری، حق اولاد، خواربار، مسکن و…) مالیات کسر می شــود مگر در موارد:

۱–  بازخرید ایام مرخصی

۲– کمک هزینه عائله مندی

۳– هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

۴– فوق العاده‌های بدی آب و هوا، عیدی (تا ۱۰۰هزار ریال)

۵– پاداش آخر سال

۶– کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

۷– حق شیر

۸– پاداش نهضت سوادآموزی

۹– حق التضمین (کسر صندوق)

۱۰– خسارت اخراج یا مزایای پایان کار

۱۱– پاداش افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره (مالیات بر درآمد مستغلات) در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد به شرح ذیل می باشد:

به این مثال فرضی توجه فرمایید :

با فرض اینکه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت رهن محل مورد اجاره در نظر گرفته باشد و مبلغ اجاره ماهانه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، نحوه محاسبه به این ترتیب خواهد بود:

طبق قانون ۱٫۵% مبلغ رهن بایستی به مبلغ اجاره اضافه گردد:

۵۰,۰۰۰,۰۰۰* ۱٫۵% = ۷۵۰,۰۰۰

مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال بابت یک ماه می باشد که بایستی در ۱۲ ضرب شود تا برای یکسال محاسبه گردد:

۱۲*۷۵۰,۰۰۰ = ۹,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ اجاره سالانه را نیز محاسبه می کنیم:

۱۲*۶,۰۰۰,۰۰۰ = ۷۲,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ ۱٫۵%رهن سالانه و مبلغ اجاره سالانه را با هم جمع می کنیم:

۹,۰۰۰,۰۰۰ + ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ = ۸۱,۰۰۰,۰۰۰

طبق ق.م.م %۲۵ مستغلات معاف از مالیات می باشد پس داریم:

۸۱,۰۰۰,۰۰۰*۷۵% = ۶۰,۷۵۰,۰۰۰

این مبلغ طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م* مورد محاسبه قرار می گیرد یعنی:

۳۰,۰۰۰,۰۰۰*۱۵% = ۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۷۵۰,۰۰۰*۲۰% = ۶,۱۵۰,۰۰۰

۶,۱۵۰,۰۰۰ + ۴,۵۰۰,۰۰۰ = ۱۰,۶۵۰,۰۰۰

مبلغ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال مالیات اجاره سالانه می باشد که برای محاسبه مالیات اجاره ماهانه این مبلغ را بر ۱۲ تقسیم می کنیم:

۱۰,۶۵۰,۰۰۰ /۱۲ = ۸۸۷,۵۰۰

نحوه ثبت:

هزینه اجاره ۷۲,۰۰۰,۰۰۰

اجاره پرداختنی  ۶۱,۳۵۰,۰۰۰

مالیات تکلیفی  ۱۰,۶۵۰,۰۰۰

——————————————————–

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۳۱

تا میزان ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

تا میزان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال نسبت به مازاد ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ به نرخ ۲۰%

تا میزان ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به نرخ ۲۵%

تا میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به نرخ ۳۰%

نسبت به مازاد یک میلیارد ریال به نرخ ۳۵%

ماده ۸۵ [۱] نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد (۲۰%) است.

علامت اول مالیات

علامت دوم بیمه

اقلام مشمول مالیات و بیمه در لیست حقوق

*  مشمول

  غیر مشمول

 1. حقوق اصلی (ثابت) * *
 2. اضافه کار *  *
 3. فوق العاده بدی آب و هوا *  *
 4. محرومیت از تسهیلات زندگی *  *
 5. فوق العاده محل خدمت *  *
 6. فوق العاده مرزی *  *
 7. فوق العاده شرایط محیط کار *  *
 8. نوبت کاری *  *
 9. فوق العاده کشیک *  *
 10. فوق العاده جذب  *  *
 11. مزایای ارزی   *  *
 12. ایاب و ذهاب   *  *
 13. حق خوار و بار   *  *
 14. حق امضا  *  *
 15. حق باجه   *  *
 16. حق سرپرستی   *  *
 17. حق مدیریت  *  *
 18. حق خزانه   *  *
 19. حق سرایداری   *  *
 20. حق حسابرسی   *  *
 21. حق پاسداری   *  *
 22. حق نمایندگی بیمه  *  *
 23. حق ترانسپورت و سرویس   *  *
 24. حق دیپلم  *  *
 25. برودت (بدی آب و هوای سردخانه)  *  *
 26. حق فنی   *  *
 27. حق انبارداری   *  *
 28. حق شیفت   *  *
 29. حق یک وعده غذا   *  *
 30. حق پول نهار و شام   *  *
 31. فوق العاده نگهبانی   *  *
 32. فوف العاده کشیک  *  *
 33. حق ثابت  *  *
 34. حق افزایش بهره وری تولید  *  *
 35. حق تولید  *  *
 36. حق کمیسیون فروش   *  *
 37. جمعه کاری   *  *
 38. جیره نقدی   *  *
 39. مزایای نقدی   *  *
 40. پول صبحانه   *  *
 41. مزایای تولید   *  *
 42. کارمزد  *  *
 43. فوق العاده محل خدمت  *  *
 44. پول اتوبوس (غیر از خرج خرید)  *  *
 45. فوق العاده سیاری  *  *
 46. حق آنکال  *  *
 47. حق آکورد (تولید)  *  *
 48. فوق العاده کیلومتری  *  *
 49. حق مشاوره   *  *
 50. پول جارو  *  *
 51. حق مسکن  *  *
 52. سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده  *  *
 53. مسکن با اثاثیه   *  به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه
 54. مسکن بدون اثاثیه   *
 55. اتومبیل اختصاصی با راننده   *
 56. اتومبیل اختصاصی بدون راننده  *
 57. عیدی سالانه یا پاداش آخر سال  *  در صورتی که بیش از دو بار باشد
 58. سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران  *  –
 59. تغذیه  *  –
 60. پول شیر  *  –
 61. حق تأهل  *  –
 62. حق عیال  *  –
 63. حق اولاد  *  –
 64. پول لباس کار   *  –
 65. بهای صابون   *  –
 66. کسری انبار   *  –
 67. فوق العاده اشتغال خارج از کشور   –  *
 68. اشتغال مأمورین در خارج از مرکز   –  *
 69. حق العمل کار   –  *
 70. هزینه سفر  –  –
 71. فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان   –  –
 72. خانه های کارگری   –  –
 73. وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه  –  –
 74. وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان   –  –
 75. بازخرید خدمت و خسارت اخراج   –  –
 76. هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن)  –  –
 77. باز خرید مرخصی   –  –
 78. حقوق بازنشستگی  –  –
 79. وظیفه و مستمری و مستمری وراث –  –