آقای مهندس مهرجردی

سمت: مدیر عامل

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۷۵۱۷۱

تیم پشتیبانی شایگان
خانم سبزه کارسمت: مدیر داخلی، فروش و پشتیبانی تحت داس
همراه: ۰۹۱۵۳۱۰۲۶۹۰
روابط عمومی ۰۹۳۹۳۱۰۲۶۹۰
پشتیبانی نرم افزار ۰۹۳۵۳۵۳۸۴۶۷
پشتیبانی فنی ۰۹۳۹۷۶۳۸۳۱۱